013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563

       คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มนโยบายและแผน 

 1. คู่มือการจัดทำระบบฐานข้อมุลและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามและประเมินและรายงานผล   <<View >>
 2. คู่มือการส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมุลและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามและประเมินและรายงานผล  <<View >>
 3. คู่มือกระบวนงานสนับสนุน ประสานและอำนวยความสะดวกตามภารกิจของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านศึกษาจังหวัด   <<View  >>
 4. คู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด   <<View >>
 5. คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดกาญจนบุรี  <<View >>
 6. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด  <<View >>

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  <<View >>   
 2. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   <<View >> 
 3. มาตรฐานรายบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล   <<View >>            

กลุ่มอำนวยการ 

 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ       <<View >> 
 2. มาตรฐานรายบุคคล กลุ่มอำนวยการ   <<View >> 
 3. มาตรฐานงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ  <<View >> 
 4. คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ  << View >>
 5. ผังกระบวนงานและขั้นตอนเกี่ยวงานการเงินและพัสดุ  <<View >>

กลุ่มพัฒนาการศึกษา   

 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา    <<View >> 
 2. มาตรฐานรายบุคคล กลุ่มพัฒนาการศึกษา   <<View >>     
 3. มาตรฐานการปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และงานส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  <<View  >> 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

 1.  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน   <<View >> 
 2. มาตรฐานรายบุคคล กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  <<View    >>       

 กลุ่มบริหารงานบุคคล   

 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล    <<View >> 
 2. มาตรฐานรายบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล   <<View >>  
 3. มาตรฐานการปฏิบัติงานวิทยฐานะ/เลื่อนเงินเดือน   <<View>> 
 4. คุู่มือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย <<View>> 
 5. คู่มือเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ การ้องเรียน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การอุทธรณ์/การฟ้องคดีปกครอง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป  <<View>> 

 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   <<View >> 
 2. มาตรฐานรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  <<View >>       
 3. คูมือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ    <<View    >>

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 1. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน  <<View >> 
 2. Flow Chart การปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน   <<View >>       
ข้ามไปยังทูลบาร์