12.รายงานผล การดำเนินงานประจำปี 2563

                 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 บัญญัติให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในทุกปี เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีต่อไปและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปให้เห็นถึงภาพความสำเร็จและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีKan63

แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ

 

 403 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์