11.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564

          การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จะดำเนินการติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่

          1) การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป. 301, 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

          2) การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1) และข้อ 2) กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาสรวม 4 ไตรมาส/ปี  และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – มีนาคม ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี

ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 2 กรกฎาคม ของทุกปี

ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี

           3) การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ มอบให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการ

กำกับการดำเนินงาน6เดือนKan64final

 

 476 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์