011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563

                    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

  1. แบบสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.301)   —->> Link
  2. แบบจัดทำแผนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิตโครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย  (แบบ สงป.302)  —->> Link
  3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   —->> Link

 448 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์