“รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (Be Smart Say No To Drugs)

📙คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (Be Smart Say No To Drugs)📙

โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ

ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ใช้ทำการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1 – 6 และ ม.1 – 6 หรือเทียบเท่า หรือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหรือรายวิชาอื่นๆ ได้ตามบริบทและความเหมาะสม โดยกำหนดให้สถานศึกษาใช้ทำการสอนในห้วงภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป

#ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดที่ถูกต้องควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต 😄🥇
#เปรียบเสมือนวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เข้มแข็ง 💉❤️

📍📕📗📘📙📍

ข้ามไปยังทูลบาร์