ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563  —->>  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

รายงานสรุปจำนวน และรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 —->> คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

องค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  —->> คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

แบบรายงาน ภาค ข (1) ประวัติ และประสบการณ์ เพื่อใช้ประกอบการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ข (1) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  —->>  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

แบบรายงาน ภาค ข (2) ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ข (2) ผลงาน  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  —->>  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

แบบรายงาน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค (1)  วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  —->> คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  —->>  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

ข้ามไปยังทูลบาร์