ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (สมัครออนไลน์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  <<  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563  (สมัครออนไลน์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   << กำหนดการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน << บัญชีรายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 17 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขวิชาเอก อัตราที่รับสมัคร 80 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  <<  ตารางสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   <<  หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  (ส่งพร้อมหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  << แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ 1 คส.09.10)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  <<  หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุู้ช่วย (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน <<  หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุู้ช่วย (สำหรับข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่มิใช่กฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   << ตัวอย่างเอกสารใบประกอบวิชาชีพที่สำนักงานคุรุสภาออกให้ เพื่อใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์