ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทาง การศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 รางวัล

 

หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภ

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี 

Final ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

2. ครูผู้สอนดีเด่น

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

3. รางวัลคุรุสภา

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี 

4. รางวัลคุรุสดุดี

ข้ามไปยังทูลบาร์