การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

  1. การพัฒนาตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซด์ของสำนักงาน ก.พ.  ประจำปี พ.ศ. 2565  อย่างน้อยคนละ 2 วิชา ต่อคน ต่อปี >>  คลิก
  2. ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการพัฒนาข้าราชการ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/1646 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 >>  คลิก
  3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565   >>  คลิก
  4. เอกสารคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการ Google Form >> คลิก

 

 24 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์