การประชุมโครงการการพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน(อศม.) เพื่อทดแทนการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล : การประสานงานเพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และการขับเคลื่อนกลไก อศม.ในพื้นที่ขยายผล 8 จังหวัด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางเมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ นางรุ่งอรุณ  หัสชู ศึกษนิเทศก์ และนางสาวสุธินันท์  ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อน “โครงการการพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน(อศม.) เพื่อทดแทนการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล : การประสานงานเพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และการขับเคลื่อนกลไก อศม.ในพื้นที่ขยายผล 8 จังหวัด” ร่วมกับสถาบันรามจิตติ เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนให้ได้มีความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนหรือสถานศึกษาให้สามารถอ่านออกและเขียนได้หรือมีความรู้ในการดำรงชีพเบื้องต้น และเพื่อทดแทนการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 4,366 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์