การประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ Coaching Team

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน สำหรับครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ Coaching..Team  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล          การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบท      ของพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับจังหวัด สำหรับการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน                      มีนายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน      โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 12 โรงเรียนด้วยกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 411 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์