แผนพัฒนาการศึกษา จ.กาญจนบุรี 2560-64

19 สิงหาคม 2563 แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
19 สิงหาคม 2563 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
19 สิงหาคม 2563 แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
13 กรกฎาคม 2563 ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
26 กรกฎาคม 2562 แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
20 มิถุนายน 2561 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
ข้ามไปยังทูลบาร์