แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมถึงนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้กรอบแนวทางการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ทั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับอนุุมัติให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยไม่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน  จำนวน 4  กิจกรรม ซึ่งปรากฎในเอกสารแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 61 /67 /84/135

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 20 โครงการ/กิจกรรม   ใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 19 กิจกรรม   >>  คลิก

  1. บันทึกแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>  คลิก
  2. บันทึกแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >>  คลิก
  3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >>  คลิก
  4. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) >> คลิก
  5. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์