เเบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล)

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Good Governance) (ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล)  ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวด 1 การนำองค์การของผู้บริหาร ที่ผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามดังกล่าว ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2567  ผ่านทาง QR Code  หรือทาง https://me-qr.com/QxE5cN2m

บันทึกกลุ่มบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การเผยแพร่และตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   >>  คลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์