กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ

 1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 2. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555
 3. กฎกระทรวงการขอใบรับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนรายบุคคล

 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560
 4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 2. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. 2551
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) และเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน

 1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552
 2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2552

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

 1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2551
 2. ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์
 3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู็อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2551
 4. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู็อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 5. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต พ.ศ. 2561
ข้ามไปยังทูลบาร์