เปิดเวทีและประชาคมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ ….

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ต แอนด์ สปา กาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะ ต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรระมงคล รองคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ ดร.วชิระ ดวงใจดี อาจารย์มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล มีนายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ผู้แทนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยอาขีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ฯลฯ และมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน

 7,592 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์