เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2566

       นายโอภาส  ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตนารมณ์ หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้และบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และได้ลงนามรับทราบ ดังนี้

  1. บันทึกเสนอประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566  >>   คลิก  
  2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566  >>  คลิก 
ข้ามไปยังทูลบาร์