เกียรติบัตร/วุฒิบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาฯ ยืนยันข้อมูลภายใน 14 มิ.ย.66

>>> ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อสำหรับผู้ได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมการอบรม  จำนวน 45 คน https://forms.gle/CSf1Cs9REsA3E4Zy6
>>> ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อสำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 131 คน https://forms.gle/MgwHnYzbeRJdUnNr9
ข้ามไปยังทูลบาร์