การดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

หนังสือ/ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต

คลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต

 

ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต เพื่อการเป็นหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

 

ขั้นตอนที่ 1 

     1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

           1.1 ประกาศเจตนารมณ์เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นองค์กรคุณธรรม

          1.2 แบบลงลายมือชื่อบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แนบท้ายประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          1.3 ภาพถ่ายกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2

      1. การกำหนดเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง)

ขั้นตอนที่ 3

       1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

       3. บัญชีลงเวลาในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

      4 . ภาพกิจกรรมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

ขั้นตอนที่ 4

      1. ผลสำเร็จของหารดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

ขั้นตอนที่ 5

      1. องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน มีการปรับปรุงหรือพัฒนา มีการทบทวนหรือถอดบทเรียน เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขี้นและเป็นไปตามเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 6

      1. องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรในหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

ขั้นตอนที่ 7

      1. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

          1.1 มีผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน (90% ขึ้นไป)

          1.2 องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม

          1.3 บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 8

      1. องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ

          1.1 มีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม ตามแผนการดำเนินที่กำหนดและจัดทำเป็นเอกสารครบทุกกิจกรรม

          1.2 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ เช่น คลิปวีดีโอ พาวเวอร์พอยท์ <powerpoint> การโฆษณาบนสื่อออนไลน์ นิทรรศการ เป็นต้น

                   - ภาพกิจกรรมการรณรงค์การใส่ผ้าไทย (ดำเนินชีวิตบนหลักวิธีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม,กตัญญู)

                  - ภาพกิจกรรมการรณรงค์การใส่ผ้าไทย ผ่านทาง  you tube

                 - ภาพกิจกรรมการออกกำลังกาย ผ่านทาง  you tube

ขั้นตอนที่ 9

     1. องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมและมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆได้

        1.1 มีการเผยแพร่องค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมและสื่อต่างๆที่ได้จัดทำไว้ภายในองค์กร

        1.2 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารไม่น้อยกว่า3 ช่องทาง

ข้ามไปยังทูลบาร์