หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566

คลิก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ยึดมั่นระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  จึงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

บันทึกเสนอหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  >>  คลิก

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้ามไปยังทูลบาร์