การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวสาร/หนังสือแจ้งเวียน

📣 13 พฤษภาคม 2567 เรื่อง  การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

>>หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/785 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

📣 13 พฤษภาคม 2567 เรื่อง มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และการจัดทำรายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567

 

>> หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/786 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

📣9  เมษายน  2567  เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนเอกชน และการจัดทำรายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 

>> หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/616 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567

📣11  มกราคม  2567  เรื่อง ขอความร่วมมือในการเข้าอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษออนไลน์ 

>> หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/ว 62 ลงวันที่ 11 มกราคม 2567

📣 10 ตุลาคม  2566 เรื่อง เล่มแผนการจัดประสบการณ์ “การป้องกันการทุจริต” ปฐมวัย

>> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.6/23793 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566

📣 28 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.6/14458 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566

📣 5 เมษายน  2566  เรื่อง ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

>>  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.6/7393 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566

📣 29 ธันวาคม  2565  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)

>>  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.6/20585 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2565

📣 10 ตุลาคม  2565  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565  

>> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.6/15545 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

 

จากเว็บไซต์ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

📙 แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย

📕 บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

📗 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

📘 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

📙 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

📕 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

📗 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

📘 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

📙 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

📕 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

📗 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

📘 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

📙 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

📕 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

📗 หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”

📘 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”

📙 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

📗 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

📕 (ร่าง) คู่มือบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

📘 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

📙 เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” สำหรับวิทยากรตัวคูณ

📗 กรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 โดย สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช.

📕 คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในพื้นที่ สำหรับบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

📘 คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การเฝ้าระวังการทุจริต

📙  เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)

📗  สื่อการเรียนรูฅ้ด้านการป้องกันการทุจริต ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ข้ามไปยังทูลบาร์