หน้าที่และอำนาจ ปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีหน้าที่และอำนาจตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้

  1. บันทึกภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์