กลุ่มอำนวยการ

นางสาวอรอุมา พันแสงทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายเจริญพงศ์ แสนโสม

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสะใบแพร สอนโสม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวภณิตา สืบอาสา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายอชิตพล คชชะ

พนักงานขับรถยนต์

นางพิชาภัค อยู่สุข

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนิภา นิตย์แสวง

พนักงานทำความสะอาด

ข้ามไปยังทูลบาร์