กลุ่มอำนวยการ

นางสาวอรอุมา พันแสงทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายเจริญพงศ์ แสนโสม

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวสะใบแพร สอนโสม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวภณิตา สืบอาสา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายอชิตพล คชชะ

พนักงานขับรถยนต์

นางพิชาภัค อยู่สุข

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวดาราณี แต่แดงเพชร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนิภา นิตย์แสวง

พนักงานทำความสะอาด

ข้ามไปยังทูลบาร์