กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางชัฎชรี มริภัณณฎี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางอาภา เวชสุนทร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปทุมวดี สุขสมโภชน์

พนักงานราชการ

ข้ามไปยังทูลบาร์