กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวอรศิมา ฉัตรมาศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธนาภรณ์ เงินเหรียญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์