กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปิยนาถ สืบเนียม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเกษมพงษ์ พรหมมา

นิติกรชำนาญการพิเศษ (สำนักนิติการ สป. ช่วยราชการ ศธจ.กจ.)

นายอังกูร จินจารักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนันทญาพร สุชาสันติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวสุรัตน์ วีระสุนทร

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

นางทัดดาว พูลพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์