กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปิยนาถ สืบเนียม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอังกูร จินจารักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนันทญาพร สุชาสันติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวสุรัตน์ วีระสุนทร

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

นางทัดดาว พูลพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์