กลุ่มนโยบายและแผน

นางจิตติมา ธนะรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอังคณา วิสุทธากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสราวุธ พูลพิพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอิสรียา หมั่นดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ข้ามไปยังทูลบาร์