กลุ่มนโยบายและแผน

นางจิตติมา ธนะรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอังคณา วิสุทธากร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอิสรียา หมั่นดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายนพพร อรุณวัฒนอุทัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสุขวัฒน์ นาควัชระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ข้ามไปยังทูลบาร์