หน่วยงานภายใน

ผู้บริหาร

นายอนันต์ กัลปะ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

นายโอภาส ต้นทอง

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มอำนวยการ

นางพรทิพย์ สันทัด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรอุมา พันแสงทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายเจริญพงศ์ แสนโสม

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสะใบแพร สอนโสม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวภณิตา สืบอาสา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายสมคิด บุญมา

ลูกจ้าง

นายอชิตพล คชชะ

ลูกจ้าง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปิยนาถ สืบเนียม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางจิตติมา ช่ออัญชัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายอังกูร จินจารักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนันทยาพร สุชาสันติ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางวสุรัตน์ วีระสุนทร

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางทัดดาว พูลพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบายและแผน

นางวันทนีย์ ขาวผ่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอังคณา วิสุทธากร

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอิสริยา หมั่นดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสาธิต ปุ้งโพธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาววิไลรัตน์ คันฑาวัฒน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสุทธินันท์ พูลสมบัติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอรศิมา ศรีสำราญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางออมทรัพย์ พุ่มเล็ก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายชาลี สำรองทรัพย์

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางวารินทร์ สุขกุล

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางพิชญาภัค อารีรอบ

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางสาวถวิล หวังกุ่ม

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางเมตตา สุกใส

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางรุ่งอรุณ หัสชู

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางวราภรณ์ เนาวราช

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นายชัยวัตร ทองบ่อ

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางสาวสัทธา สืบดา

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางพูลทรัพย์ หินอ่อน

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางสาลินี อุดมผล

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางทัศวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางภิญญดา รัตนพนังสกุล

นักวิชาการชำนาญศึกษาการพิเศษ

นางภิญญดา รัตนพนังสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอาภา เวชสุนทร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม

นักวิชาการชำนาญศึกษาการพิเศษ

นางสาวปานไพลิน สิงหนองโดน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจงกล สงวนศักดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณี ทองสุทธา

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ข้ามไปยังทูลบาร์