ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมกาญจน์” ปี 2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กําหนดจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน

“สุดยอด นวัตกรรมกาญจน์” ปี 2564

สําหรับสถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (รุ่นที่ 1) ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ

2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม หรือสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดทํานวัตกรรม และเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และ

3) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่ เป็นเลิศของสถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (รุ่นที่1) โดยมีกําหนดการจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2564

 

หนังสือแจ้งหน่วยงานประกวดนวัตกรรม64

เกณฑ์การประเมินสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์64

 992 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์