สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย “โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ” พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนศิริวิทยานุบาล อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์