สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)  โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และนางจิตฤดี ขวัญพุฒ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์