สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช.              ที่เกี่ยวข้องกับการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ          เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกค่าล่วงเวลาอันเป็นเท็จ การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดและกรณีศึกษาอื่น ๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม            และความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 42 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายขจรศิลป์ จันกิมฮะ และนายทาดา เทศนีย์ พนักงานไต่สวนระดับกลาง ส่วนปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวผุสดีพร อยู่ยงสิทธุ์ นักวิขาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง    ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน     และนางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน

 2,937 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์