สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความสำคัญของครูในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งความเก่งและความดี ซึ่งเป็นกำลังคนที่สำคัญของชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป มีนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์