กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พสน.

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คู่มือ เกี่ยวกับงาน พสน.

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ไฟล์
คู่มือ การปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 - มาตรา 6 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

- หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 18 มกราคม 2548
กฎกระทรวง - กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548

- กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 26/2566 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ลงวันที่ 16 มกราคม 2566
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 240/2549 เรื่อง การบอมอำนาจให้ปลัดกระทรวงศึกาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549
ข้ามไปยังทูลบาร์