ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

พระราชดำรัส
"...เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตนเองให้ตกต่ำ หรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด
แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความสำเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้อง
ในฐานะที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด
เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุก ๆ ด้าน รองลงมาจากบิดามารดา..."

ขออัญเชิญความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕

 

ที่มา (ประกาศ สป.ศธ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

       เพื่อให้มีศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจน ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

       อาศัยอำนาจ ม.๓๒ แห่ง พรบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๘ ของระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

     ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าศูนย์ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา และ พสน. ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์

ข้อมูลสารสนเทศ ศมร.ศธจ.กาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์