วิสัยทัศน์ (Vision)


วิสัยทัศน์ (Vision)

ขับเคลื่อนและบูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ข้ามไปยังทูลบาร์