ร่วมส่งผลงาน/นวัตกรรม เข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.66

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดให้มีคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษา

ด้านบริหารจัดการศึกษา/ด้านการจัดการเรียนรู้/ ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/ว959 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล หรือทางไปรษณีย์

click เพื่อดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3456 4006  (มือถือ 06 3912 4124 ศน.วราภรณ์ เนาวราช)

ข้ามไปยังทูลบาร์