รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566

คลิก

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อย่างซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy โดยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุกคน ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และได้ลงนามรับทราบ ดังนี้

1. บันทึกรายงานข้อมูลการประเมินผล ตามนโยบาย No Gift Policy   จากการปฏิบัติหน้าที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 >>  คลิก   

2. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/355 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  เรื่อง ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ >> คลิก 

3. แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รอบ 6 เดือน) >> คลิก

4. รายงานหลักฐานและข้อมูลการดำเนินงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  >> คลิก

 

ข้ามไปยังทูลบาร์