รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานผลการดำเนินการตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ไปยัง สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้รายงานไปยังสำนักงานศึกษาภาคกลาง เพื่อรายงานไปยังศูนย์ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

  1. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/2123 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทราวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)   >>  คลิก  
  2. บันทึกสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565  เรื่องการรายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 รอบ 12 เดือน  >>  คลิก 
ข้ามไปยังทูลบาร์