รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานผลการดำเนินการตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ไปยัง สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้รายงานไปยังศูนย์ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

  1. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ศธ 0258/1221 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2566  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทราวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)   >>  คลิก  
  2. บันทึกสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ลงวันที่ 18 เมษายน  2566  เรื่องการรายผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 รอบ 6 เดือน  >>  คลิก 
ข้ามไปยังทูลบาร์