ยุทธศาสตร์ (Strategies)


ยุทธศาสตร์(Strategies)

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

ข้ามไปยังทูลบาร์