มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ดังนี้

1. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2. มาตรการป้องกันและขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ข้ามไปยังทูลบาร์