พันธกิจ (Mission)


พันธกิจ (Mission)

  1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  3. ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 

ข้ามไปยังทูลบาร์