พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “เปิดบ้านเครือข่ายชุมชน คนคุณธรรม” โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาจังหวัดสู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “เปิดบ้านเครือข่ายชุมชน คนคุณธรรม” โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาจังหวัด  สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, 3, 4 และ มัธยมศึกษา เขต 8 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการจัดงานในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อต้องการเผยแพร่คุณธรรมอัตลักษณ์ของชุมชนที่ผ่านการสังเคราะห์ในการนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี เผยแพร่คุณธรรมอัตลักษณ์ที่ดีที่ค้นพบให้กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในชุมชนของตนเอง เผยแพร่วิธีการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ เพื่อต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนของชุมชนตนเอง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ในการเสริมสร้างสุขภาวะความมั่นคงความปลอดภัย และสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการจัดงานในวันนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดงาน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย สำหรับชุมชนที่เข้าร่วมการจัดงาน จำนวน 5 หมู่บ้านและ 1 ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านห้วยหวาย หมู่บ้านศูนย์รวมทรัพย์หมู่บ้านหนองสาหร่าย หมู่บ้านหนองหูช้าง หมู่บ้าน   ห้วยผากและชุมชนท่าม่วง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการของอำเภอหนองปรือ องค์การบริหาร    ส่วนตำบลหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

 399 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์