พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๖๙ ก ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 19 2560 8 พ.ย. 65

ข้ามไปยังทูลบาร์