ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566

  1. บันทึกประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>  คลิก
  2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. >>  คลิก
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ. >> คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์