ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

ข้ามไปยังทูลบาร์