ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563

                 นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ 2561 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2556 , พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  วิทยากร ได้แก่  นางพิศมัย บุญเทียม  คลังจังหวัดกาญจนบุรี
  2. กฎหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกรณีศึกษาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกค่าล่วงเวลาอันเป็นเท็จ  การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับเงิน  หรือประโยชน์อื่นใด และหรือกรณีศึกษาอื่นใด  วิทยากร ได้แก่ นายขจรศิลป์ จันกิมฮะ  และนายทาดา  เทศนีย์ พนักงานไต่สวนระดับกลาง  ส่วนงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 476 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์