ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อดำเนินการวางแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2562-2565 และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2563 ให้เกิดการบริหารงานอย่างมีเอกภาพ และเชื่อมโยงการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ข้ามไปยังทูลบาร์