ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ จากคณะติดตามจากศึกษาธิการภาค ๔ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นการติดตาม  

๑. ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละกลุ่มงาน

๒. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อคณะติดตาม

๑. นางวีรดา      ชุลีกราน             ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. ๔

๒. นายสุกิจ บัวแพง                    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

๓.นางดรุณี  นิลมานนท์               นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

๔. นายองอาจ  อินทนิ                 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

 11,060 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์